ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

  • กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

  • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
  • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
  • มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ม.9(7)

สัญญาอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

  • สรุปผลความพึงพอใจ
  • สถิติผู้เข้าใช้บริการ
  • กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น