นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าหลัก เว็บบอร์ด กฎ ระเบียบ การใช้กระดานสนทนาแลกเปลี่ยน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • This topic is empty.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1359

  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ กรมการขนส่งทางราง จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ กรมการขนส่งทางราง และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และ กรมการขนส่งทางราง จะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนทำการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือในกรณีอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

  คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

  กรมการขนส่งทางราง มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนด โดย กรมการขนส่งทางราง จะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จัดเก็บ

  การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  กรมการขนส่งทางราง จะเปิดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหากมีการแก้ไขปรับปรุง กรมการขนส่งทางราง จะดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไชต์ https://www2.drt.go.th กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล / วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ / ผู้ควบคุมและสถานที่ทำการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอตรวจดูได้โดยติดต่อที่ทำการของ กรมการขนส่งทางราง

  การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

  กรมการขนส่งทางราง จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยการแจ้งการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ กรมการขนส่งทางราง จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

  ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  กรมการขนส่งทางราง กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กรมการขนส่งทางราง อย่างเคร่งครัด

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้