“กรมการขนส่งทางราง” หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

วันนี้ (8 ก.พ. 67) นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ในฐานะตัวแทนของ ขร. เข้ารับรางวัล “รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” ระดับต้น ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม S 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เป็นมอบให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐและมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่ละมิติได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 29 หน่วยงาน และ 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 46 รางวัล ประกอบด้วย 10 ประเภทรางวัล ได้แก่1.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย

3.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ 4.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 5.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 6.รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศรายด้าน 7.รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 8.รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 9.รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และ 10.ใบประกาศการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content