กรมการขนส่งทางราง เดินหน้าจัดทำใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้ระบบขนส่งทางราง

กรมการขนส่งทางราง จัดสัมมนาโครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการและการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R) โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

ดร. พิเชฐฯ กล่าวว่า การเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่กับการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน แต่ในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีภาครัฐที่เข้ามากำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างจริงจัง จึงได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางต้องดำเนินการให้มีความเหมาะสม เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

ดร. พิเชฐฯ กล่าวต่อว่า ผู้ที่จะประกอบกิจการขนส่งทางรางต้องได้รับใบอนุญาต ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ และการจดทะเบียนรถขนส่งทางรางตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง และใบอนุญาตอื่นๆ ตามที่กฎหมายนี้กำหนด จะส่งผลดีต่างๆ ดังนี้

1. เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการระบบรางมากยิ่งขึ้น ผ่านข้อกำหนดและมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

2. ผู้ใช้บริการะบบขนส่งทางรางเกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินการให้บริการทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม บุคลากรของผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางมีคุณลักษณะและความรู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้ประจำหน้าที่และรถขนส่งทางรางมีสภาพที่พร้อมที่จะให้บริการขนส่งทางราง

3. ภาครัฐสามารถกำหนดราคาที่เป็นธรรมสำหรับการใช้บริการระบบขนส่งทางราง

4. ผู้โดยสารจะได้รับการคุ้มครองจากผู้ให้บริการ เช่น มาตรการชดเชยในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือมีเหตุให้ล่าช้า

5. ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบราง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา การบริการ เป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ นอกจากการจัดทำใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง ตามพระราชบัญติการขนส่งทางราง พ.ศ. … แล้ว ขร. ยังได้กำหนดแนวทางการจัดทำใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้มีการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การยื่นเรื่อง/รับเรื่อง การติดต่อราชการ การรับ/ส่งเอกสาร การแสดงเอกสารหลักฐาน ไปจนถึงการจัดทำและตรวจสอบฐานข้อมูลใบอนุญาต และการจัดเก็บเอกสารราชการ การดำเนินการขออนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัลเหล่านี้ ขร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันใหัเกิดการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด

ดาวน์โหลด e-brochure แนะนำโครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการและการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R)

https://anyflip.com/isges/gxre/

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว