กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 สะสม 5 วัน (29- ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566) รวมแล้วเกือบ 4.95 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการเพียงร้อยละ 0.05

2 ม.ค. 66 มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 767,509 คน-เที่ยว ซึ่งมีผู้ใช้บริการรถไฟระหว่างเมืองมากที่สุดตั้งแต่มีสถานการณ์ COVID-19 (New High) จำนวน 94,868 คน-เที่ยว สะสม 5 วันมีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง คาดวันนี้ยังมีประชาชนบางส่วนเดินทางกลับกรุงเทพ โดยได้ประสานผู้ให้บริการระบบรางเตรียมขบวนรถให้เพียงพอ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา 5 วันคือ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 2 มกราคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 4,945,238 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 2,688 คน-เที่ยว หรือน้อยกว่าประมาณการเพียงร้อยละ 0.05 (ประมาณการ 5 วัน 4,947,926 คน-เที่ยว แบ่งเป็นรถไฟ 363,302 คน-เที่ยวและรถไฟฟ้า 4,584,624 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 415,512 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 52,210 คน-เที่ยว หรือมากกว่าประมาณการร้อยละ 14.37 แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 168,875 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 246,637 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 211,679 คน-เที่ยว และขาเข้าสะสม 203,833 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 131,961 คน-เที่ยว (ขาออก 65,850 คน-เที่ยว และขาเข้า 66,111 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 110,933 คน-เที่ยว (ขาออก 57,583 คน-เที่ยว และขาเข้า 53,350 คน-เที่ยว) สายเหนือ 86,323 คน-เที่ยว (ขาออก 44,562 คน-เที่ยว ขาเข้า 41,761 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 50,669 คน-เที่ยว (ขาออก 25,143 คน-เที่ยว ขาเข้า 25,526 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 35,626 คน-เที่ยว (ขาออก 18,541 คน-เที่ยว ขาเข้า 17,085 คน-เที่ยว) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)) สะสม 5 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 4,529,726 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 222,882 คน-เที่ยว สายสีแดง 65,683 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 124,013 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 1,204,553 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 2,912,595 คน-เที่ยว ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 2 มกราคม 2566) ซึ่งเป็นวันที่ห้าของวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 767,509 คน-เที่ยว ลดลงจากวันที่ 1 มกราคม 2566 จำนวน 57,136 คน-เที่ยว หรือลดลงร้อยละ 6.93 และน้อยกว่าประมาณการ 97,775 คน-เที่ยว (ประมาณการวันที่ 1 ม.ค.66 จำนวน 865,284 คน-เที่ยว) หรือน้อยกว่าประมาณการร้อยละ 11.30 แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 94,868 คน-เที่ยว (New High) และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 672,641 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. รถไฟของ รฟท. ให้บริการ 226 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 4 ขบวน) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 94,868 คน-เที่ยว (รวมขบวนเสริม 4 ขบวน จำนวน 2,758 คน-เที่ยว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 ม.ค. 66 จำนวน 21,125 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.65 และมากกว่าประมาณการ 16,864 คน-เที่ยว หรือมากกว่าประมาณการร้อยละ 21.62) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 39,615 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 55,253 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 40,158 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจาก 1 ม.ค. 66 จำนวน 5,980 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.50) และผู้โดยสารขาเข้า 54,710 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจาก 1 ม.ค. 66 จำนวน 15,145 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.28) โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 31,020 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 13,803 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 17,217 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 27,658 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 11,025 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 16,633 คน-เที่ยว) สายเหนือ 19,770 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 8,367 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 11,403 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 10,368 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,850 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 6,518 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 6,052 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,113 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,939 คน-เที่ยว) โดยไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟของ รฟท. 2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 672,641 คน (ลดลงจากวันที่ 1 ม.ค. 66 จำนวน 78,261 คน หรือลดลงร้อยละ 10.42) ให้บริการรวม 2,100 เที่ยววิ่ง ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการจำนวน 37,381 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 230 เที่ยววิ่ง จำนวน 11,465 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยววิ่ง จำนวน 19,002 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 250 เที่ยววิ่ง จำนวน 181,551 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,230 เที่ยววิ่งจำนวน 423,242 คน-เที่ยว ประกอบด้วย สีเขียว 416,065 คน-เที่ยว และสีทอง 7,177 คน-เที่ยว โดยไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องสำหรับวันนี้ 3 มกราคม 2566 คาดว่ายังมีประชาชนบางส่วนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยกรมการขนส่งทางรางได้ประสานผู้ให้บริการระบบรางจัดขบวนรถรองรับให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชน กรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรางช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว