กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบราง ช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย – แปซิฟิก (APEC 2022) ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2565 สะสม 2 วัน รวมแล้วกว่า 1.92 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 13.63 โดยไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟและไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง

โดยเมื่อวาน (17 พ.ย.65) ซึ่งเป็นวันที่สองของวันหยุดต่อเนื่องในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในเอเซีย – แปซิฟิก (APEC 2022) มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 1,000,398 คน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากวันแรก (16 พ.ย.65) 78,511 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.52 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในเอเซีย – แปซิฟิก (APEC 2022) ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 2 วันคือ วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 1,922,285 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 303,368 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 13.63 (ประมาณการที่ 2,225,653 คน-เที่ยว แบ่งเป็นรถไฟ 139,236 คน-เที่ยวและรถไฟฟ้า 2,086,417 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 117,996 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 40,785 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 77,211 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 61,461 คน-เที่ยว และขาเข้า 56,535 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 31,209 คน-เที่ยว (ขาออก 16,350 คน-เที่ยว และขาเข้า 14,859 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 29,597 คน-เที่ยว (ขาออก 15,789 คน-เที่ยว และขาเข้า 13,808 คน-เที่ยว) สายเหนือ 29,082 คน-เที่ยว (ขาออก 15,846 คน-เที่ยว ขาเข้า 13,236 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 18,339 คน-เที่ยว (ขาออก 8,886 คน-เที่ยว ขาเข้า 9,453 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 9,769 คน-เที่ยว (ขาออก 4,590 คน-เที่ยว ขาเข้า 5,179 คน-เที่ยว) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 2 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 1,804,289 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 103,952 คน-เที่ยว สายสีแดง 37,163 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 65,907คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 401,727 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,195,540 คน-เที่ยว ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งเป็นวันสองของช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในเอเซีย – แปซิฟิก (APEC 2022) มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 1,000,398 คน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 78,511 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.52 แต่น้อยกว่าประมาณการ 104,936 คน-เที่ยว (ประมาณการ 1,105,334 คน-เที่ยว) หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 9.49 แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 59,552 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 940,846 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. รถไฟของ รฟท. ให้บริการ 223 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 59,552 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 16 พ.ย. 65 จำนวน 1,108 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 20,527 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 39,025 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 30,164 คน-เที่ยว (ลดลงจาก 16 พ.ย.65 จำนวน 1,133 คน-เที่ยว หรือลดลงร้อยละ 3.62) และผู้โดยสารขาเข้า 29,388 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 16 พ.ย.65 จำนวน 2,241 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.26) โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 15,979 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 8,011 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 7,968 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14,754 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,796 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 6,958 คน-เที่ยว) สายเหนือ 14,666 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,754 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 6,912 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 8,962 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 4,183 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,779 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 5,191 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,420 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,771 คน-เที่ยว) 2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 940,846 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 16 พ.ย. 65 จำนวน 77,403 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.96) ให้บริการรวม 2,399 เที่ยววิ่ง (ปกติ 2,372 เที่ยววิ่งและเสริม 27 เที่ยววิ่ง) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 221 เที่ยววิ่ง (รวมวิ่งเสริม 6 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 51,569 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 230 เที่ยววิ่ง จำนวน 18,021 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 316 เที่ยววิ่ง จำนวน 32,473 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 473 เที่ยววิ่ง(รวมเสริม 13 เที่ยววิ่ง) จำนวน 247,415 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,159 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม สายสุขุมวิท 8 เที่ยววิ่ง) จำนวน 591,368 คน-เที่ยว โดยไม่มีเหตุขัดข้องสำหรับด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 17 พ.ย 65 ไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟของ รฟท. ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้เน้นย้ำผู้ให้บริการระบบรางเรื่องการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะวันนี้ (18 พ.ย.65) มีการประชุมผู้นำที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีการปิดทางเข้า – ทางออกที่ 2 ของสถานีสุขุมวิทสายเฉลิมรัชมงคลเพิ่มเติม ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น. และรถไฟฟ้าบีทีเอสปิดทางเชื่อม (Skywalk) ชั่วคราวในช่วงการประชุม APEC 2022ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2565 โดยปิดทางเชื่อมดังนี้📍แยกเฉลิมเผ่า-อาคารมณียา📍ทางเชื่อมข้ามแยกอโศกทางออกที่ 6 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยกรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565 เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว