รมการขนส่งทางราง เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบรางที่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง เพื่อนำเสนอผลการรวบรวมข้อมูลอัตราค่าโดยสารในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าโดยสารเบื้องต้น และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง และเพื่อหารือกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบราง เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานครโดยในการประชุมฯ มีหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กร สมาคม ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชนฯ เพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ เพื่อให้โครงการไปดำเนินการพัฒนาแนวทางการศึกษาโครงการฯ

นายอธิภูฯ กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนของระบบขนส่งมวลชนทางรางจากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ ข้อกำหนด กฎระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า การขึ้นอัตราค่าโดยสาร และการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางราง รวมทั้งนโยบายการชดเชยและอุดหนุนอัตราค่าโดยสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีการสำรวจเก็บข้อมูลความต้องการทางสังคม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการใช้บริการ และคุณภาพการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมืองภูมิภาค และการเดินทางระหว่างจังหวัด เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ของความต้องการใช้บริการที่ครอบคลุมทั้งการเดินทางภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเดินทางในเมืองภูมิภาค และการเดินทางระหว่างเมือง รวมทั้งทำการสำรวจการเดินทางระหว่างเมืองและการเดินทางภายในเมืองพร้อมกัน โดยมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการเดินทาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าโดยสาร ทั้งภายในเมืองและการเดินทางระหว่างเมือง ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนำไปประกอบการศึกษาต่อไป

นายอธิภู กล่าวต่อว่า การประชุมในวันนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลโครงสร้างต้นทุนของระบบขนส่งทางรางในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความสัมพันธ์ของความต้องการเดินทางและการใช้บริการการระบบขนส่งทางรางทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เมืองภูมิภาค และระหว่างจังหวัดจากการสำรวจที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางรางในอนาคต การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนระบบราง การกำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงค่าแรกเข้า การขึ้นอัตราค่าโดยสาร และการจัดทำข้อเสนอรูปแบบการกำหนดอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมืองภูมิภาค และการเดินทางระหว่างจังหวัด พร้อมทั้งจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มาร่วมงาน ซึ่งโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบรางนี้ จะเป็นกรอบแนวทางโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ให้ถูกต้องครบถ้วนของขั้นตอนตามกฎหมาย ยกระดับคุณภาพการเดินทางของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการมีปริมาณผู้โดยสารมากขึ้นจากอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรม

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์