ระบบขนส่งทางรางในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการคมนาคมขนส่งเป็นอย่างมาก เกาหลีใต้ได้ชื่อว่ามีระบบคมนาคมขนส่งที่ดีแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะระบบการขนส่งทางรางที่มีความตรงต่อเวลา มีความทันสมัย และสามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเกาหลีใต้ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางและท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งทางราง เนื่องจากตอบโจทย์ความต้องการเดินทางของประชาชน ลดเวลาเดินทาง และเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดบนท้องถนน

สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้นั้นใช้ระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นหลัก เพราะการเดินทางโดยระบบรางนั้น เข้าถึงง่าย ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตอบโจทย์ทั้งสภาพพื้นที่ เส้นทางการเดินทาง การใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศ และที่สำคัญในเกาหลีใต้ได้มีการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะในเขตเมืองที่สำคัญและเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ กรุงโซลและปูซาน ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่มีจำนวนประชากรทั้งในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเดินทางโดยระบบรางจึงเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการการเดินทางของผู้คนได้อย่างดีเยี่ยม เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หากกล่าวถึงกรุงโซล (Seoul) ถือเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ที่มีแหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ตลาด และที่อยู่อาศัย โดยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความทันสมัย เทคโนโลยีขั้นสูง ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และมีเครือข่ายรถไฟที่ครอบคลุมหลายเส้นทางและเชื่อมต่อกันอย่างสะดวก ไร้รอยต่อ โดยการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางราง ส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน (subway) และมีการตั้งชื่อเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงโซลเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

1. รูปแบบแรกตั้งเป็นตัวเลข เช่น เส้นทางที่ 1 (Line 1) เส้นทางที่ 2 (Line 2)

2. รูปแบบที่สองตั้งชื่อตามเส้นทาง เช่น เส้นทาง Gyuongchun (G) เส้นทาง Gyeongui-Jungang (G-J)

การตั้งชื่อในรูปแบบดังกล่าว ทำให้สามารถแยกประเภทของเส้นทางได้อย่างชัดเจน หากเป็นรถไฟฟ้าในเขตเมืองการตั้งชื่อจะเป็นตัวเลข ส่วนการตั้งชื่อตามเส้นทางจะเป็นเส้นทางระหว่างเมือง รวมทั้งภายในสถานีมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกราง อุปกรณ์ช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับคนทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ทุพพลภาพด้วย โดยแต่ละสถานีจะมีการติดตั้งลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถใช้บริการระบบรางได้อย่างสะดวกสบาย บนพื้นฐานของการพัฒนาตามแนวทางของ TOD (Transit – Oriented Development) ในการพัฒนาเมือง และชุมชนเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่เน้นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีให้เชื่อมโยงทุกระบบการเดินทาง และพัฒนาชุมชนโดยรอบให้เป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบนั้น เช่น ตลาด สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม สำหรับการเดินทางไปยังเมืองต่างๆ สามารถเลือกการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง KTX (Korail Train Express) ได้ หรือ SRT (Super Rapid Train) ไปยังเมืองต่างๆ ในเกาหลีใต้ได้อีกด้วย

สำหรับการเชื่อมต่อการเดินทางจากสนามบินมายังกรุงโซลก็มีความสะดวกสบาย โดยสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางรางจากท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน (Incheon International Airport) ไปกรุงโซล ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลเป็นระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร เดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วด้วยรถไฟ AREX (Airport Railroad Express) เป็นรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน ซึ่งมี Korail เป็นผู้ให้บริการ (operator) เพื่อมุ่งเข้าสู่สถานีโซล (Seoul Station) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของระบบขนส่งทางรางในการเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ทั้งนี้ การเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางดังกล่าวมี 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ ในรูปแบบแรกรถไฟจะจอดทุกสถานี (All-Stop) ตลอดแนวเส้นทาง ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 60 นาที ส่วนรูปแบบที่สองเป็นรูปแบบด่วนพิเศษ (Non-Stop) โดยไม่มีการจอดที่สถานทีตามแนวเส้นทาง ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 40 นาที

นอกจากนี้ เกาหลีใต้ได้จัดมีการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการระบบรางให้แก่ผู้ใช้บริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การใช้บัตรเติมเงินเพื่อใช้แทนเงินสดที่เรียกว่า “บัตร T-Money” และ “Cash Bee” ในการชำระค่าบริการสำหรับการเดินทางต่างๆ เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า และสามารถนำไปใช้ชำระค่าสินค้าในร้านสะดวกซื้อได้ ซึ่งทำให้การใช้งานต่างๆ มีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สำหรับการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ก็สามารถใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อดูแผนที่ ข้อมูลตารางเวลาการเดินรถ และข้อมูลการจราจร อีกทั้งมีการแสดงข้อมูลสถานที่และร้านค้าต่างๆ ด้วย ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการเดินทางในประเทศเกาหลีใต้ เช่น Kakao Maps และ Naver Maps

ระบบขนส่งทางรางของเกาหลีใต้นั้น ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายในการเดินทาง ของประชาชนเกาหลีใต้ในฐานะผู้อยู่อาศัย และชาวต่างชาติในฐานะผู้มาเยือน ด้วยเครือข่ายการเดินทางระบบรางที่ครอบคลุม กว้างขวางและการเชื่อมต่อทุกการเดินทาง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์