สมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย จัด Workshop “ความเชื่อมโยงของระบบรางไทย” ผลักดันเทคโนโลยีและการจัดการระบบรางของไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางในอาเซียน

1 พฤศจิกายน 2566 – นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมสัมมนาทางวิชาการ GTRA Workshop ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Interconnectivity of Thai Rail Systems” In the series of “Railway Technology, Operations and Management” จัดโดยสมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย (GTRA) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการระบบรางของไทย เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางในอาเซียนและระดับโลก โดยมีนายโยฮันเนส เคอร์เนอร์ Counsellor for Economic Affairs สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เข้าร่วม งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบุรฉัตร สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร

นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า ประเทศไทยคือศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการเดินทางในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น รัฐบาลจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบรางที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อการเชื่อมต่อทุกภูมิภาคทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการค้าการลงทุนและการเดินทางของอาเซียนจนถึงในตลาดการค้าโลกในอนาคต และโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางของประเทศไทยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกมิติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งการจัดสัมมนา GTRA Workshop “ความเชื่อมโยงของระบบรถไฟไทย” คือเวทีสำคัญที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการระบบราง การพัฒนาแอปพลิเคชันในการใช้งานของรถไฟฟ้า MRT ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล การสร้างระบบจำหน่ายบัตรโดยสารระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร การสร้างรถไฟทางคู่ รถไฟสายใหม่และรถไฟความเร็วสูง สิ่งเหล่านี้ล้วนอยู่ในแผนการพัฒนา ซึ่งการสร้างเสริมประสบการณ์การความรู้และการฝึกอบรมแบบครบวงจรแบบครบทุกภาคส่วนครั้งนี้ จะตอบโจทย์ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการรวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน เพราะมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และช่างเทคนิค จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาจากประเทศไทย เยอรมนี และประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางรางโดยตรงเข้ามาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ ถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาและวางแผนเพื่อรองรับในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และพร้อมบูรณาการร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบรางระบบในประเทศไทยและสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมรถไฟในอนาคต

รองอธิบดี กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางและสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียนคือสิ่งที่สำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งประเทศเยอรมนีถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมระบบรางของโลก ที่มีค้นคว้าและผลิตเทคโนโลยีด้านรถไฟและการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับโลก การได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการระบบรางของไทยจากสมาคมรถไฟเยอรมัน-ไทย ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและแผนการพัฒนาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้คือสัญญานที่ดีที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในอนาคต และตนมั่นใจว่าประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นระบบการขนส่งหลักในภูมิภาคอาเซียนและก้าวสู่ระดับโลกในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการให้บริการต่างๆ ได้อย่างแน่นอน

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content