e-book มาตรฐานด้านความปลอดภัยการขนส่งทางราง 5 มาตรฐาน

📒” e-book มาตรฐานด้านความปลอดภัยการขนส่งทางราง 5 มาตรฐาน

1. มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ

2. มาตรฐานตำแหน่งเปลี่ยนผ่านบนทางรถไฟ (Railway Track Transition Zone)

3. มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง (Ballasted Track Design)

4. มาตรฐานพื้นที่กองเก็บถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวในลานกองเก็บตู้สินค้า

(LNG ISO Container Tank Storage Area in Container Yard)

5. ข้อกำหนดสมรรถนะของโครงสร้างป้องกันการชนในรถขนส่งทางราง

ดาวน์โหลดและรับชมได้ที่ : https://anyflip.com/bookcase/fmnsh

และติดตามมาตรฐานอื่นๆ ได้ที่ : https://www.drt.go.th/library

เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทย

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content