กรมการขนส่งทางราง ประชุมร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน

วันนี้ (20 ม.ค. 63) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชันให้มีความสะดวกในการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกระบบ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เจ้าหน้าที่ ขร. ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ- ตลิ่งชัน รวมถึงขั้นตอนการขอเข้าใช้ระบบในช่วงเปิดทดสอบระบบ (Trial Run) ในเดือนมีนาคม 2564 และความพร้อมรองรับการใช้บัตรโดยสาร Smart Card ของรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยมมีมติดังนี้

1. การกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดอัตราแรกเข้าและอัตราค่าโดยสารต่อกิโลเมตร เพื่อให้ได้อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรมไม่เป็นภาระต่อประชาชน และไม่เป็นภาระหนี้สินต่อ รฟท. ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีมติให้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมตามกรณีศึกษาอัตราค่าแรกเข้าและค่าโดยสารต่อกิโลเมตร เพื่อ ขร. จัดทำข้อเสนอในการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมืองสายสีแดง ที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมรายงานกระทรวงคมนาคมต่อไป

2. การจัดเก็บอัตราค่าแรกเข้าในกรณีเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ และความพร้อมรองรับการใช้บัตรโดยสาร Smart Card ที่ประชุมได้มีมติ ให้ ขร. รฟท. รฟม. และ รฟฟท. หารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางรองรับการจัดเก็บค่าโดยสารโดยยกเว้นค่าแรกเข้าเมื่อเดินทางเชื่อมต่อในระบบรถไฟฟ้า ทั้งการเตรียมสภาพทางกายภาพและเทคโนโลยีของบัตร Smart Card เพื่อรองรับการให้บริการผู้โดยสารที่มีการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องชำระอัตราแรกเข้าซ้ำซ้อน

3. การเปิดทดลองการเดินรถเสมือนจริง ในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ รฟท. เตรียมความพร้อมรองรับ

– การเปิดทดลองการเดินรถเสมือนจริงในเดือนมีนาคม 2564

-การเปิดทดลองให้บริการแบบไม่จัดเก็บค่าโดยสาร ในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2564

– การเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2564

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content