กรมการขนส่งทางราง เปิดเผยข้อมูลตัวเลขผู้โดยสารระบบขนส่งทางราง ในช่วงสัปดาห์วันทำงานแรกหลังจากรัฐบาลประกาศเปิดประเทศ

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยจำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง ทั้งในระบบรถไฟฟ้า (MRT BTS ARL) และรถไฟระหว่างเมือง (SRT) ในช่วงสัปดาห์แรกของการทำงาน (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564) หลังการประกาศเปิดประเทศ จะเห็นได้ว่าผู้โดยสารมีอัตราสูงขึ้น เฉลี่ยวันละประมาณ 6 แสนคน/วัน (ภาพที่ 1) เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าการประกาศเปิดประเทศที่ผู้โดยสารจะมีอัตรเฉลี่ยอยู่ที่ 3-4 แสนคน/วัน (ภาพที่ 2) เห็นได้ชัดว่าการที่รัฐบาลเปิดให้ทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วนั้น ระบบขนส่งทางรางมีผลต่อการเดินทางในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และ ขร. คาดว่าหลังจากนี้จำนวนตัวเลขผู้โดยคงจะมีการอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขร. ยังมีการออกประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางยังคงคุมเข้มเรื่องมาตรการความปลอดภัยให้ผู้มาใช้บริการระบบขนส่งทางราง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณะสุขและ ขร. อาทิเช่น สวมหน้ากากตลอดการเข้าใช้ระบบขนส่งทางราง เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID – 19

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์