กรมการขนส่งทางราง เร่งศึกษาการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้ระบบขนส่งทางราง

วันนี้ (7 มิ.ย. 66) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการและการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R) ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการจัดทำใบอนุญาตการขนส่งทางราง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนา ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ดร. พิเชฐฯ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางรางได้เตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ และการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง ซึ่งได้กำหนดอยู่ในร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. โดยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง และใบอนุญาตต่างๆ จะส่งผลดีทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการระบบรางมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินการ ตลอดจนบุคลากรของผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางมีคุณลักษณะและความรู้เหมาะสมต่อการเป็นผู้ประจำหน้าที่ และรถขนส่งทางรางมีสภาพพร้อมที่จะให้บริการขนส่งทางราง

ดร.พิเชฐฯ กล่าวต่อว่า ขร. ดำเนินการศึกษารูปแบบการกำกับ การออกใบอนุญาตและรายละเอียดต่างๆ จากหน่วยงานด้านระบบรางจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย หรือไต้หวัน ซึ่งประเทศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศชั้นนำในด้านระบบรางของโลก แต่ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศก็มีแนวทางการกำกับและการออกใบอนุญาตเป็นของตัวเอง ขร.จึงต้องนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น แนวทางต่างๆ การขอหรือออกใบอนุญาต การจัดฝึกอบรม การตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางราง รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและบริการทั้งสิ้น

ดร.พิเชฐฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัลที่ ขร. ได้วางไว้ คือ

 1. e-Authentication ผู้ยื่นคำขอฯ สามารถลงทะเบียนใช้งานผ่านระบบยืนยันตัวบุคคลกลางสำหรับบริการภาครัฐ (Open ID)ตามมาตรฐาน IAL 1.3
 2. e-Submission ผู้ยื่นคำขอฯ ยืนยันตัวตนโดยใช้ open ID ก่อนเข้าสู่ระบบ e-License R เพื่อดำเนินการยื่นคำขอและจัดส่งเอกสารประกอบแบบออนไลน์
 3. e-Assignment ระบu e-License R จะมอบหมายงานและแจ้งเตือน จนท. ผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคำขอฯ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
 4. e-Verification จนท. จะตรวจสอบข้อมูลคำขอฯ และลงรับเอกสารแบบออนไลน์ เมื่อลงรับเอกสารแล้ว ข้อมูลหรือเอกสารทั้งหมดจะถูกล็อก เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง แก้ไขในระหว่างการพิจารณา
 5. e-Document ระบบจะจัดเก็บไฟล์ใบอนุญาตต้นฉบับและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการสูญหายและลดการใช้กระดาษ
 6. e-License ระบบ e-License R จะเชื่อมโยงการทำงานกับระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 26 พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 7. e-Payment ผู้ยื่นคำขอสามารถชำระเงินแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Payment Portal โดยระบบ e-License R จะติดตามสถานะการชำระเงินโดยอัตโนมัติจากระบu e-Payment Portal ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอฯ สามารถรับใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ e-Payment Portal
 8. e-Approval จนท. และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นชอบคำขอฯ ตามกระบวนการ เมื่อคำขอได้รับการเห็นชอบระบบ e-License R จะแจ้งให้ระบบรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal) ของกรมบัญชีกลางเพื่อจัดส่ง Bill Payment ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ชำระค่าธรรมเนียม

  ทั้งนี้ จากแนวทางที่กล่าวมาผู้ยื่นขออนุญาตสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตและจดทะเบียนได้โดยสะดวก ผ่าน Web Application และแสดงใบอนุญาตผ่าน Mobile Application ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และเมื่อได้ใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตก็จะถูกบันทึกและแสดงอยู่ใน Application นี้

  ดร.พิเชฐฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขร. มุ่งมั่นจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันใหัเกิดการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความสุขและความปลอดภัยในการเดินทาง และนอกจากนี้การสัมมนาครั้งนี้ ยังมีการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์ในหัวข้อ “การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางราง ผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)” ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัลของกรมการขนส่งทางราง ซึ่งการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัลจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสร้างเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยผู้รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ ได้แก่ ผลงาน “e-License R Fast Smart Service” และรางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบมาสคอต ได้แก่ ผลงาน “อาร์ เร็ก (R REG)” นอกจากนี้ยังมีผลงานรองชนะเลิศอีกสองรางวัล ได้แก่ผลงาน “สามารถ (SMART)” และ ผลงาน “น้องราง”

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content