การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระบบราง สำหรับบุคลากรกรมการขนส่งทางราง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบราง

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธาน การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระบบราง สำหรับบุคลากรกรมการขนส่งทางราง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบราง ซึ่งอบรมให้กับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง และผู้ให้บริการด้านระบบราง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก กลไกการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก และมาตรการด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกลไกราคาคาร์บอน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้บรรยายในการฝึกอบรมปัจจุบันประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 354 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และในคราวประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP27) ประเทศไทยได้ให้คำมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30 ในปี 2574 โดยหนึ่งในนโยบายสำคัญของภาครัฐในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกคือการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการสามารถนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถลดได้ นำมาซื้อขายเพื่อเป็นรายได้กลับคืนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ทั้งนี้ จากสถิติพบว่าในปี 2565 ประเทศไทยมีปริมาณการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก 1.95 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มีมูลค่าการซื้อขายกว่า 151 ล้านบาท การขนส่งทางรางเป็นระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ระบบขนส่งมวลชน ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางจะหารือผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการนำปริมาณก๊าซเรือกระจกที่ลดได้จากระบบขนส่งทางราง มาซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดซื้อขายต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content