“โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 2 (รถไฟฟ้าในเมือง)”

กรมการขนส่งทางรางจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ด้านระบบไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณรถไฟฟ้าในเมือง ภายใต้ “โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 2 (รถไฟฟ้าในเมือง)” จัดขึ้น ณ ห้อง The Mitr-ting Room ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ โดยภายในงานมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านระบบราง รวมถึงมีนิทรรศการที่น่าสนใจให้เยี่ยมชมและเรียนรู้ และได้มีโอกาสทดสอบระบบและควบคุมการเดินรถ รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้า โดยมีผู้ให้ความสนใจในวันแรกอย่างมากมาย สำหรับในงานมีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ มีการบรรยายทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) ระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณรถไฟในเมือง 2) มาตรฐานความปลอดภัยของระบบรถไฟ 3) การวิเคราะห์สาเหตุ และการจัดการด้านความปลอดภัยของระบบขนส่งทางราง 4) เทคโนโลยีอุบัติใหม่และความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระบบขนส่งทางราง และส่วนสำคัญของงานอีกหนึ่งอย่างคือ การจัดนิทรรศการรถไฟฟ้าในเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยโซนเรียนรู้ 6 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 โปรแกรมแบบจำลองห้องปฏิบัติการควบคุมการเดินรถ โซนที่ 2 ระบบตรวจสอบกระแสรั่วไหลในระบบไฟฟ้ากระแสตรง โซนที่ 3 ชุดสาธิตการเดินรถไฟ โซนที่ 4 ชุดจำลองการขับรถไฟ โซนที่ 5 ชุดรางตัวนำ โซนที่ 6 ชุดสายส่งสัญญาณประเภทแพร่กระจายคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า (Leaky Feeder Cable)

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content