กองกำกับกิจการขนส่งทางราง

กองกำกับกิจการขนส่งทางราง มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งทางราง การให้บริการ อัตราค่าบริการคุณภาพการให้บริการ มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางราง และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
  2. ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง และประเมินความพร้อมในการประกอบกิจการขนส่งทางรางในเส้นทางสายต่าง ๆ
  3. กำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางรางให้แก่ผู้ประกอบกิจการและประชาชน
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์แฟกซ์กองกำกับกิจการขนส่งทางราง (กกร.)
0-2164-2606

ผู้อำนวยการกองกำกับกิจการขนส่งทางราง (ผกร.)
โทรศัพท์ 0-2164-2613

กลุ่มกำกับการประกอบธุรกิจการขนส่งทางราง (กธ.)
โทรศัพท์ 0-2164-2616

กลุ่มกำกับการให้บริการและสภาพแวดล้อม (กบ.)
โทรศัพท์ 0-2164-2614

กลุ่มกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาต (กฐ.)
โทรศัพท์ 0-2164-2615

Skip to content