สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม
  5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์แฟกซ์สำนักงานเลขานุการกรม (สลร.)
0-2164-2606

เลขานุการกรม (ลขก.)
โทรศัพท์ 0-2164-2608

กลุ่มบริหารงานและช่วยอำนวยการ (สอ.)
โทรศัพท์ 0-2164-2604

กลุ่มบริหารงานคลัง (สค.)
โทรศัพท์ 0-2164-2610

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (สส.)
โทรศัพท์ 0-2164-2610

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (สท.)
โทรศัพท์ 0-2164-2609

กลุ่มประชาสัมพันธ์ (สป.)
โทรศัพท์ 0-2164-2607

งานสารบรรณ
โทรศัพท์ 0-2164-2619
แฟกซ์ 0-2164-2617, 0-2164-2619

Skip to content