(ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ของกรมการขนส่งทางราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ของกรมการขนส่งทางราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

เอกสารขอบเขตของงาน

Download ( PDF, 11255759 bytes )

เอกสาร ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

Download ( PDF, 5363368 bytes )

เอกสาร ร่าง ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติฯ

Download ( PDF, 976966 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประกาศ