กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง

กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษา พัฒนา เพื่อจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งทางราง
  2. กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ความปลอดภัยและบารุงทาง สำหรับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง ระบบการขนส่งทางราง รถขนส่งทางราง บุคลากร ผู้ประจำหน้าที่ และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  3. กำหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย งานบูรณะ และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางทั้งระบบ
  4. กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง และวางแผนการบริหารจัดการเชิงกายภาพ ระบบการจราจรและการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารภายในและภายนอกสถานี
  5. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย
  6. กำกับดูแลให้มีการบูรณะและบำรุงรักษาระบบราง
  7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย
  8. ติดตามและประเมินผลการบูรณะและบำรุงรักษาระบบราง
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์แฟกซ์กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง (กมป.)
0-2164-2617

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง (ผมป.)
โทรศัพท์ 0-2164-2623

กลุ่มมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน (มพ.)
โทรศัพท์ 0-2164-2626

กลุ่มมาตรฐานระบบรถและศูนย์ซ่อมบำรุง (มร.)
โทรศัพท์ 0-2164-2624

กลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถและสิ่งอำนวยความสะดวก (มส.)
โทรศัพท์ 0-2164-2625

Skip to content