ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง


ที่อยู่ กรมการขนส่งทางราง อาคาร ณ ถลาง ชั้น 4 - 5
เลขที่ 514/1 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์โทรศัพท์ 02 164 2626 ต่อ 1001

โทรสาร 02 164 2617