วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกำกับดูแลระบบการขนส่งทางราง เพื่อความสุขและความปลอดภัย
ในการเดินทางระบบรางของไทย

พันธกิจ

1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ
2) พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3) กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย
4) พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
5) ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ

ค่านิยมองค์กร

U = Unity = เอกภาพ
H = Harmonize = สามัคคี
T = Team work = ทำงานเป็นทีม

Skip to content