วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกำกับดูแลระบบการขนส่งทางราง เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการระดับสากล”“องค์กรกำกับดูแล” หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาระบบ การขนส่งทางรางมาตรฐาน และออกกฎหมาย เพื่อมุ่งในการกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้มีคุณภาพ การให้บริการที่ดี และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่ง ทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ
  2. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  3. กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย
  4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
  5. ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ค่านิยมองค์กร

U = Unity = เอกภาพ
H = Harmonize = สามัคคี
T = Team work = ทำงานเป็นทีม