ผู้บริหาร

ผู้บริหารกรมการขนส่งทางราง

นายพิเชฐ  คุณาธรรมรักษ์

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
โทร. 0 2164 2626 ต่อ 1001

นายอธิภู  จิตรานุเคราะห์

นายอธิภู จิตรานุเคราะห์

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง
โทร. 0 2164 2626 ต่อ 2001

นางสาวก่องกนก  เมนะรุจิ

นางสาวก่องกนก เมนะรุจิ

เลขานุการกรม
โทร. 0 2164 2626 ต่อ 1103

นายชนินทร์  ธันดา

นายชนินทร์ ธันดา

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
โทร. 0 2164 2626 ต่อ 2101

นายทยากร  จันทรางศุ

นายทยากร จันทรางศุ

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัย
และบำรุงทาง
โทร. 0 2164 2626 ต่อ 4101

นายเรืองเดช  มังกรเดชสกุล

นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. 0 2164 2626 ต่อ 5101

นางสาวจีรวรรณ  หงสกุล

นางสาวจีรวรรณ หงสกุล

ผู้อำนวยการกองกำกับกิจการขนส่งทางราง
โทร. 0 2164 2626 ต่อ 3101

Skip to content