ผู้บริหาร

ผู้บริหารกรมการขนส่งทางราง

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

รองอธิบดี

นางสาวก่องกนก เมนะรุจิ

นางสาวก่องกนก เมนะรุจิ

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

นายชนินทร์  ธันดา

นายชนินทร์ ธันดา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นายธนพล จรัลวณิชวงศ์

นายธนพล จรัลวณิชวงศ์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกำกับกิจการขนส่งทางราง

นายทยากร  จันทรางศุ

นายทยากร จันทรางศุ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง

ว่าที่ร้อยเอก ณัฏฐพร บัวผุด

ว่าที่ร้อยเอก ณัฏฐพร บัวผุด

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน