กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ และแผนการปฏิบัติราชการของกรม
 2. ศึกษาและพัฒนาเพื่อกำหนดโครงข่ายการขนส่งทางราง
 3. จัดทำประมาณการกรอบการลงทุน แผนการใช้จ่ายเงิน และกรอบระยะเวลาการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ เพื่อการพัฒนาการขนส่งทางราง พร้อมทั้งรวบรวมคำขอจัดสรรงบประมาณ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างต้นทุนระบบราง คำนวณค่าใช้บริการ ค่าใช้จ่ายรางและค่าสัมปทานให้เหมาะสม เป็นธรรม
 5. ดำเนินงานด้านการต่างประเทศ การเจรจาเชื่อมต่อด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศ การจัดทำกรอบความตกลง และข้อตกลงระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบการเจรจาต่าง ๆ
 6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนตาม (1)
 7. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
 8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 9. จัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
 11. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำหรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
 12. ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง
 13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลติดต่อ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยร.)
โทรศัพท์ 0-2164-2620

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา (ยพ.)
โทรศัพท์ 0-2164-2621

กลุ่มแผนงานการลงทุนและงบประมาณ (ยง.)
โทรศัพท์ 0-2164-2621

กลุ่มวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน (ยว.)
โทรศัพท์ 0-2164-2622

กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ (ยร.)
โทรศัพท์ 0-2164-2622

กลุ่มติดตามและประเมินผล (ยต.)
โทรศัพท์ 0-2164-2622

กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ยส.)
โทรศัพท์ 0-2164-2621

Skip to content