หน่วยงานภายใน

กองกฎหมาย

กองกำกับกิจการขนส่งทางราง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเลขานุการกรม

กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง

กองยุทธศาสตร์และแแผนงาน