ทำเนียบอธิบดี

ทำเนียบอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง ปัจจุบัน

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
เมษายน 2562 – พฤศจิกายน 2562

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
ธันวาคม 2562 – ธันวาคม 2563

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565

นายพิเชฐ  คุณาธรรมรักษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน

Skip to content