ระบบการขนส่งทางรางประเภทรางเบา (Light Rail)

รถไฟรางเบา หรือ รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail) เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ให้บริการในเขตเมือง ขับเคลื่อนโดยใช้ล้อหรือไฟฟ้า โดยปกติรถไฟฟ้ารางเบาจะเป็นระบบรอง (Feeder Line) เพื่อนำผู้โดยสารเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลัก หรือในบางกรณีจะใช้ในเขตเมืองที่มีปริมาณผู้โดยสารไม่มาก เช่น เมืองรอง เพราะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้น้อยกว่าระบบขนส่งมวลชนหลัก โดยสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความเร็วเฉลี่ย 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ในประเทศไทยมีโครงการรถไฟฟ้ารางเบาอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

1) ระบบโมโนเรลหรือรถไฟรางเดี่ยว (Monorail)

2) แทรมหรือรถราง

3) ระบบขนส่งมวลชนนำทางอัตโนมัติ (Automated Guideway Transit; AGT) หรือระบบขนส่งคนอัตโนมัติ (Automated People Mover; APM)

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังความรู้

Skip to content