กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เผยข้อมูลปริมาณผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19

ขร. ได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย (คน/วัน) ภายใต้การประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อันมีผลต่อปริมาณการเดินทางในระบบขนส่งทางรางได้แก่ การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด การจำกัดบริการการเดินทางและขบวนรถ การควบคุมความหนาแน่นในขบวนรถและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และจำกัดกิจกรรม/กิจการ ฯลฯ ที่มีบังคับใช้แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์การระบาดของโรค ระหว่างปี 2563 และปี 2564 จนถึงปัจจุบันซึ่งยังคงมีการระบาด (ระลอกใหม่) ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยในช่วงก่อนการระบาดภายในประเทศและยังไม่ประกาศ พรก.ฉุกเฉินฯ จะเห็นว่า ปี 2564 ซึ่งเริ่มประกาศข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 27 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2564 จนถึงปัจจุบัน ปริมาณผู้โดยสารก็ลดลงโดยรวมถึง 82.51% โดยเหลือเพียงวันละ 214,917 คน/วัน สามารถจำแนกตามระบบ ดังนี้

  1. รฟท. ลดลง 90.76% เหลือ 7,896 คน/วัน
  2. ARL ลดลง 86.75% เหลือ 9,531 คน/วัน
  3. Mrt ลดลง 80.05% เหลือ 67,251 คน/วัน
  4. BTS ลดลง 82.27% เหลือ 130,240 คน/วัน

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content