พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …

หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง

คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางจะส่งเสริมให้เกิดแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่ชัดเจน เกิดการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์พื้นที่โดยรอบ และเกิดการเชื่อมต่อระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเกิดการสร้างมาตรฐานในระบบขนส่งทางรางให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และมีการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง และค่าอื่นๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content