กรมการขนส่งทางราง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกับกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา ลงพื้นที่จุดตัดทางรถไฟและโครงการก่อสร้างรถไฟของไทย เพื่อสร้างมาตรฐานการเดินทางระบบรางให้มีความปลอดภัยระดับสากล

กรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ (Workshop on Grade Crossing Safety) ภายใต้ความช่วยเหลือด้านวิชาการระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง – สหรัฐฯ (Mekong – U.S Partnership : MUSP) ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit ถนนสุขุมวิท เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทยให้เทียบเท่าระดับสากล

นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว คณะกระทรวงคมนาคมไทยและกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ยังได้ร่วมลงพื้นที่จุดทางรถไฟจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณสถานีมหาชัยถึงที่หยุดรถบ้านขอม ซึ่งมีทางลักผ่านจำนวนมาก รวมทั้งโครงก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน ณ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างชานชาลาสูง และก่อสร้างจุดตัดทางรถไฟต่างระดับ ทั้งนี้ ทางคณะกระคมนาคมสหรัฐฯ ได้มีข้อแนะนำ อาทิเช่น สถานีบ้านโป่ง ควรมีการบริหารจัดการการเดินข้ามชานชาลาของผู้โดยสาร ควรมีการป้องกัน ไม่ให้เดินข้ามราง เมื่อมีจุดข้ามที่เป็นสะพานลอยอยู่แล้วตรงกลางสถานี และจุดตัดเดิมบริเวณสถานีโพธาราม ควรจะปิดไปอย่างถาวร เนื่องจากมีสะพาน U-turn อยู่แล้ว รวมทั้งควรเพิ่มทางเดินของคน และทางของจักรยานยนต์และจักรยานที่สะพาน u- turn เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นต้น ซึ่ง ขร. และหน่วยงานในสังกัดจะนำความรู้ที่ได้ทั้งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและการลงพื้นที่ มาประยุกต์ร่วมกับโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ที่ ขร. ได้ดำเนินการแล้ว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการป้องกันอุบัติเหตุ และมีความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนของประเทศเทียบเท่าระดับสากลต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว

Skip to content