การฝึกอบรมหลักสูตร Singapore -Thailand Leadership Development Programme รุ่นที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “A Future – Ready Public Service” ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

(18 กรกฎาคม 2566) ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของกรมการขนส่งทางราง ในการรองรับการทำงานด้านระบบรางด้วยระบบดิจิทัล แก่คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore -Thailand Leadership Development Programme รุ่นที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “A Future – Ready Public Service” ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

กรมการขนส่งทางรางอยู่ระหว่างดำเนินโครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการและการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R) เพื่อรองรับการจัดทำใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตขับรถขนส่งทางราง และการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง รวมทั้งยังมีการใช้แอปพลิเคชั่น DRT Crossing จากกรมการขนส่งทางราง ที่รวบรวมข้อมูลจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ มาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน การแจ้งจุดตัดใหม่ หรือแจ้งเครื่องกั้นชำรุด นอกจากนี้ได้นำเสนอการให้บริการที่ทันสมัยที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ การใช้รถจักรพลังงานแบตเตอรี่ และการใช้บัตร EMV เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่สะดวกและประหยัดขึ้น สำหรับผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีเหลืองนั้นจะเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว เป็นต้น

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้งานในภาครัฐและเอกชน คือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ระบบการขนส่งทางรางในปัจจุบันจึงจำเป็นที่ก้าวสู่การพัฒนาและนำมาประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ทั้งความรวดเร็ว การเข้าถึงได้ง่าย และความสะดวกสบายเพื่อรองรับทั้งผู้ใช้งานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กรมการขนส่งทางรางพร้อมที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทย

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content