กรมการขนส่งทางราง ร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) “การพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเก็บข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟ”

วันนี้ (15 มีนาคม 2565) ดร.ทยากร จันทรางศุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง และดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) “การพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเก็บข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟ” พร้อมทั้งมีการบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานด้านความปลอดภัยของทางและโครงสร้างทางรถไฟ” และ “ความสำคัญของการเก็บข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ความเสียหายอย่างเป็นระบบสำหรับรางรถไฟ” ตามลำดับ ณ ห้องประชุม YT-711 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีผู้แทนกรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัทที่รับผิดชอบงานรางรถไฟเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่าง ขร. และสวทช. จะนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานระบบรางที่เป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบรางอย่างยั่งยืนต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว