กรมการขนส่งทางรางจัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณลักษณะรถขนส่งทางราง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ

วันนี้ (19 มีนาคม 2564) ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานด้านเครื่องกลและรถขนส่งทางราง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมเป็นการพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง ประกอบไปด้วย จำนวน และคุณลักษณะทั่วไปของรถขนส่งทางราง อาทิ พิกัดตัวรถ (กว้าง ยาว สูง) ความเร็วสูงสุด กำลัง น้ำหนักกดเพลา เป็นต้น ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลของรถขนส่งทางรางที่มีการใช้งานในปัจจุบันและโครงการที่จะดำเนินการในประเทศไทย ในช่วงระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 – 2570) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแล รวมถึงการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่สนใจและนำไปพัฒนาต่อยอดการศึกษาวิจัยต่อไปได้ โดยประชุมได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลของฐานข้อมูลรถขนส่งทางรางให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และนำเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content