กรมการขนส่งทางรางเผยวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 1,168,444 คน-เที่ยว

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า วันที่ 29 ธันวาคม 2565ซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,168,444 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 25,854 คน-เที่ยว หรือมากกว่าประมาณการร้อยละ 2.26 (ประมาณการ 1,142,590 คน-เที่ยว) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 89,866 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 1,078,578 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 222 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 89,866 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 13,547 คน-เที่ยว หรือมากกว่าประมาณการร้อยละ 17.75 (ประมาณการ 76,319 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 37,654 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 52,212 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 51,179 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 38,687 คน-เที่ยว สูงสุดตั้งแต่มีสถานการณ์ Covid-19 (Newhigh) และพบว่า สายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 25,408 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 15,536 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 9,872 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายใต้มีผู้ใช้บริการ 25,327 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 13,622 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 11,705 คน-เที่ยว) สายเหนือ 21,677 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 12,746 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 8,931 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 10,834 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,642 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,192 คน-เที่ยว) และสายแม่กลอง 6,620 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,633 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,987 คน-เที่ยว) 2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,393เที่ยว (รวมเสริม 21 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 1,078,578 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 12,307 คน-เที่ยว หรือมากกว่าประมาณการร้อยละ 1.15 (ประมาณการ 1,066,271 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 215 เที่ยว จำนวน 52,279 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 16,385 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 319 เที่ยว (รวมเสริม3 เที่ยว) จำนวน 35,994 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 470 เที่ยว (รวมรถเสริม 10 เที่ยว) จำนวน 299,885 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,159 เที่ยว (รวมรถเสริมสายสุขมวิท 8 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 674,035 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 666,465 คน-เที่ยว และสายสีทอง 7,570 คน-เที่ยว) สำหรับด้านความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. และไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการระบบราง พิจารณาจัดรถเสริมในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้กรมการขนส่งทางรางห่วงใยผู้ใช้บริการระบบราง เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล covid-19

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content