กรมการขนส่งทางราง ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” ประจำปี 2564

กรมการขนส่งทางราง ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางมีนโยบายและดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีคุณธรรมและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตลอดมา

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( Image, 206755 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 400240 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์