กรมการขนส่งทางราง ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Report 2021) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้สาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบราชการไทยต่อไป

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 162/2564 เมื่อวันที่ 4 พศจิกายน 2564 เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการสรุปและอภิปรายผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา และยกระดับผลการประเมินฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

ในการนี้ กรมการขนส่งทางราง ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Report 2021) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้สาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบราชการไทยต่อไป

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทาง Line Offical : @ITAS และ Facebook : ITAS NACC

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 40246477 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์