กรมการขนส่งทางราง จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานภายใต้การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ต่อเนื่อง ระยะที่ 2 (M-MAP2) ครั้งที่ 2/2565

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดประชุม “คณะกรรมการประสานงานภายใต้การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ต่อเนื่อง ระยะที่ 2 (M-MAP2) (Joint Coordinating Committee : JCC) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งมีคณะทำงานฝ่ายไทย นำโดย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนทางราง และคณะทำงานฝ่ายญี่ปุ่น นำโดยนายคาวาเบะ เรียวอิจิ ผู้แทนอาวุโส จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) และเจ้าหน้าที่ JICA เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ ขร. ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Record of Discussion (R/D) ภายใต้การดำเนินโครงการ “The Project for Enhancing Capacity for Formulation of The Second Mass Rapid Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan Region (M-MAP2)” ร่วมกับ JICA เพื่อสนับสนุนการจัดทำ M-MAP2 ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ดร.พิเชฐฯ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ประธานการประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม M-MAP2 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ขร. กับ JICA เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน และได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานโครงการ M-MAP2 ประกอบด้วย 1. ผลความคืบหน้าการศึกษาเรื่องการคาดการณ์ความต้องการเดินทาง (Demand Forecasting) และการสำรวจการจราจร (Traffic Surveys) 2. ความคืบหน้าของการพัฒนาโครงข่ายรถไฟและการวางแผนเส้นทางรถไฟ และได้มีการยืนยันแผนการดำเนินงานจากทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น โดยยืนยันว่าแบบจำลองที่จะใช้ในการกำหนดเส้นทางรถไฟจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 และนำผลที่ได้จากแบบจำลองมากำหนดเส้นทางรถไฟต่อไป โดยปัจจุบันคณะทำงานมีการกำหนดแผนการทำงาน รวมทั้งได้รับการยืนยันแผนจากทั้ง 2 ฝ่ายเรียบร้อยแล้ว และคณะทำงานจะนำข้อคิดเห็นต่างๆ ในที่ประชุมไปดำเนินการ ในเรื่องโครงการ M-MAP2 ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะกลายเป็นโครงการตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไปทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ Minutes Of Corporation (MOC) ซึ่ง M-MAP2 เป็นส่วนหนึ่งของ MOC ทั้งฉบับเก่าและฉบับใหม่ และสัปดาห์หน้ารองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ จะลงนามใน MOC ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism : MLIT) ของประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว โดยเป็นการลงนามความร่วมมือที่จะทำให้การพัฒนาระบบรางเป็นไปด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์