กรมการขนส่งทางราง จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาแบบจำลองสำหรับระบบราง และแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP 2

24 เม.ย.2566 : ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ โครงการเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวคิดการวางผังเมืองในอนาคต ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2566 (หลักสูตร 2 วัน) ณ ห้อง Grand Ballroom 2 ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานและผ่านระบบประชุมออนไลน์

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ กล่าวภายในงานว่า ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางราง อยู่ระหว่างการจัดทำแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง หรือ Railway Demand Forecast Model ขึ้น เพื่อให้เป็นแบบจำลองที่มีความแม่นยำในการคาดการณ์การเดินทางของระบบรางโดยเฉพาะ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า การกำหนดมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับระบบราง ซึ่งในระหว่างการจัดทำแบบจำลองนี้ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของคณะผู้ศึกษา ให้แก่ทั้งบุคลากรของกรมการขนส่งทางรางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินการในการจัดทำแบบจำลองนี้ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากแบบจำลอง ตลอดจนมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน รวมไปถึงโครงการนำร่องในการพัฒนาแบบจำลองเชิงกิจกรรม จะนำไปสู่การพัฒนาแผนแม่บทรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลฉบับใหม่ หรือ M-MAP 2 อันก่อให้เกิดการพัฒนาในมิติด้านการวางแผนการขนส่งด้วยระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ ด้วยแบบจำลองที่มีความแม่นยำ จะทำให้การกำหนดโครงข่ายรถไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนได้อย่างเหมาะสม และยังรวมถึงการพัฒนาในด้านอื่น เช่น การปรับปรุงการเข้าถึงสถานี และการกำหนดอัตราค่าโดยสาร เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเดินทางด้วยระบบรางให้เป็นทางเลือกหลักในการเดินทางของประชาชน

ภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ “การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง” โดย รศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง “การจัดเตรียมข้อมูลนำเข้าสำหรับแบบจำลองคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง” โดย ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองการขนส่งและจราจร “มาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน” โดยนางสาววลัยลักษณ์ อดิยศพงศ์ นักวิชาการด้านกฎหมาย “การพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง)” โดย ผศ.ร.อ.ดร.สุทธิพงษ์ มีใย ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองการขนส่งและจราจร และ “แนวทางการพัฒนาแบบจำลองเชิงกิจกรรมเน้นการขนส่งทางราง” โดย ผศ.ดร.ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองการขนส่งและจราจร ซึ่งการจัดกิจกรรมใน 2 วันนี้ นับเป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้ให้ผู้ร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ และนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 นี้ เป็นการศึกษาพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีความครอบคลุมพื้นที่ที่มีความต้องการเดินทางสูงแต่โครงข่ายยังเข้าไม่ถึง เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ลดความซ้ำซ้อน เพื่อลดการลงทุนและงบประมาณในโครงข่ายที่ไม่มีความจำเป็นในสภาวการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวคิดการวางผังเมืองในอนาคต ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content