กรมการขนส่งทางราง ดำเนินการศึกษาและจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เจ้าหน้าที่ ขร. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผ่านการประชุมทางไกล (Video conference)

นายกิตติพันธ์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบราง การกำหนดแนวทางการพัฒนาการขนส่งทางราง รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางราง ทั้งในส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมือง รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและการขนส่งสินค้าของประเทศ เพื่อลดปัญหาความแออัดของจราจรทางถนน ปัญหาอุบัติเหตุ รวมถึงมลพิษต่างๆ ซึ่งหมายถึงระบบรางที่ลงทุนไปนั้น จะต้องเกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่วางแผนไว้ โดยจะต้องมีการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพตามระบบอย่างเหมาะสม และได้มาตรฐาน

นายกิตติพันธ์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับการศึกษาและจัดทำระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ ที่ ขร. ดำเนินการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อศึกษารวบรวมการประเมินประสิทธิภาพระบบรางของต่างประเทศ ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อเป็นต้นแบบในการประเมินประสิทธิภาพระบบรางของประเทศไทย
2. เพื่อจัดทำระบบกำกับและจัดเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพระบบรางของประเทศไทย3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการกำกับและประเมินประสิทธิภาพระบบรางของประเทศไทย

ซึ่งเมื่อการดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จ จะมีการจัดทำระบบเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ในข้อมูลแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสถิติผู้โดยสาร ราคาค่าโดยสาร ข้อมูลการเดินรถ ข้อมูลระบบการให้บริการต่างๆ หรือข้อมูลการขนส่งสินค้า เป็นต้น โดยการกำกับและประเมินประสิทธิภาพนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ …. ที่กำหนดให้กรมการขนส่งทางรางมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานการขนส่งทางราง คือ มาตรฐานด้านการทดสอบ และ มาตรฐานด้านการตรวจสอบ ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้กรมการขนส่งทางรางจะมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานการขนส่งทางราง ในการกำกับดูแลโดยใช้มาตรการทางกฎหมายลำดับรอง เช่น กฎกระทรวง มาตรฐาน ระเบียบ ข้อกำหนดซึ่งการจัดทำร่างกฎหมาย ต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content