กรมการขนส่งทางราง ประชุมร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และพันธมิตรระบบราง เพื่อสร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย

วันนี้ (22 ธ.ค. 2563) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วม (Steering Committee) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พันธมิตรระบบราง สร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องนิทรรศการ บ้านปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวรวม 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  • 1 สภา ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • 3 หน่วยงานระดับกรม ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • 2 สถาบันวิจัย ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • 3 ผู้ใช้งาน ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนสภาวิศวกรและผู้แทนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นด้วย

โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 15 หน่วยงานนั้น เป็นความร่วมมือกันด้านวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การจัดทำมาตรฐานการทดสอบและทดลอง และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการประกอบรถไฟ การผลิตชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านระบบรางในประเทศ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบรางของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ใน 5 ด้าน ได้แก่

  1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (Technology Transfer Research & Development)
  2. มาตรฐานระบบราง (Railway Standard)
  3. อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry)
  4. การทดสอบและการทดลอง (Testing and Laboratory)
  5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)

ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมการประกอบรถไฟ การผลิตชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านระบบรางในประเทศที่ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการของหน่วยงานทั้ง 15 หน่วยงานในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบรางในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง พ.ศ. …. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันที่จะสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางดังกล่าว รวมทั้งได้ร่วมกันหารือในประเด็นความร่วมมือตามความเชี่ยวชาญหรือความสนใจของแต่ละหน่วยงานใน 5 ด้าน ตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดทำข้อมูลโครงการที่จะดำเนินการในปี 2564 ส่งให้กรมการขนส่งทางราง เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการดำเนินงานในปี 2564 ต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

ผู้ดูแลระบบ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content