กรมการขนส่งทางราง ร่วมพิธีปิดโครงการสัมมนาสานสัมพันธ์ข้าราชการ ภายใต้หลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 67

นางสาวก่องกนก เมนะรุจิ เลขานุการกรม กรมการขนส่งทางราง ร่วมพิธีปิดโครงการสัมมนาสานสัมพันธ์ข้าราชการ ภายใต้หลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 67 จัดขึ้น โรงแรมเบลล่า บี บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยเป้าหมายหลักของโครงการดังกล่าว คือการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันของบุคคลากรภายในกระทรวงคมนาคม สร้างคนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประสานงานให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด โดยข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคต พร้อมปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก คิดเชิงยุทธศาสตร์ ก้าวทันโลกยุค Social Media และนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ในสายงานของตน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับรุ่นนี้มีข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมโครงการฯ รวม 104 คน ประกอบด้วย 1) กรมเจ้าท่า จำนวน 3 คน 2) กรมการขนส่งทางบก จำนวน 30 คน 3) กรมท่าอากาศยาน จำนวน 2 คน 4) กรมทางหลวง จำนวน 56 คน 5) กรมทางหลวงชนบท จำนวน 7 คน และ 6) กรมการขนส่งทางราง จำนวน 6 คน

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content