กรมการขนส่งทางราง สรุปข้อมูลการเดินทางของประชาชนด้วยระบบรางช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565

กรมการขนส่งทางราง สรุปข้อมูลการเดินทางของประชาชนด้วยระบบรางช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 5 วัน มีผู้ใช้บริการะบบ ราง รวม 3,264,078 คน แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง 163,091 คน และระบบรถไฟฟ้า 3,100,987 คน มีอุบัติเหตุทางราง รวมจำนวน 7 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย และมีระบบรถไฟฟ้าขัดข้องรวม 2 ครั้ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 5 วัน มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้น 3,264,078 คน สูงกว่าประมาณการ จำนวน 299,909 คน หรือมากกว่าประมาณการร้อยละ 10.12 ประกอบด้วย

1) รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้บริการเดินรถวันละ 170 ขบวน มีผู้ใช้บริการรวม 163,091 คน น้อยกว่าประมาณการ 14,974 คน หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 8.41 (ประมาณการ 178,065 คน) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 55,635 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 107,456 คน มีผู้โดยสารขาออกรวม 80,394 คน และผู้โดยสารขาเข้ารวม 82,697 คน สามารถรองรับผู้โดยสารที่เดินทางได้อย่างเพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 47,121 คน (ผู้โดยสารขาออก 23,512 คน ผู้โดยสารขาเข้า 23,609 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 42,570 คน (ผู้โดยสารขาออก 21,104 คน ผู้โดยสารขาเข้า 21,466 คน) สายเหนือ 38,154 คน (ผู้โดยสารขาออก 19,123 คน ผู้โดยสารขาเข้า 19,031 คน) สายตะวันออก 21,551 คน (ผู้โดยสารขาออก 9,985 คน ผู้โดยสารขาเข้า 11,566 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 13,695 คน (ผู้โดยสารขาออก 6,670 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,025 คน)

2) ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 5 วัน จัดขบวนรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการปกติและเพิ่มเที่ยวเสริมอีกจำนวน 63 เที่ยววิ่ง โดยมีผู้ใช้บริการ 3,100,987 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 314,883 คน-เที่ยว หรือมีผู้มาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าสูงกว่าประมาณการร้อยละ 11.30 (ประมาณการ 2,786,104 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย Airport Rail Link 145,230 คน สายสีแดง 50,182 คน สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 116,318 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 864,143 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,925,114 คน

สำหรับด้านความปลอดภัย ช่วง 5 วันตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565 ที่ผ่านมา มีเหตุอันตรายทางรางรวม 7 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 รายและผู้บาดเจ็บ 1 ราย ประกอบด้วย ขบวนรถไฟชนยานพาหนะ 3 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 2ราย และผู้บาดเจ็บ 1 ราย ขบวนรถไฟชนคน 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ไม่มีผู้บาดเจ็บ และยานพาหนะจอดกีดขวางทางรถไฟ 2 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บ) ส่วนระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง 2 ครั้ง ประกอบด้วย ขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสขัดข้องระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่ก้บสถานีโพธิ์นิมิตร ฝั่งปลายทางสถานีบางหว้า และระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง มีอุปกรณ์ตรวจจับนับเพลาล้อที่สถานีการเคหะฝั่งขาเข้าขัดข้องส่งผลขบวนรถล่าช้า 1 เที่ยว

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก กรณีขบวนรถไฟชนรถบรรทุกพ่วงในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และเสนอแนวทางการป้องกัน เสนอต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content