กรมการขนส่งทางราง เตรียมความพร้อมถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรลลิงก์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรลลิงก์ โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธาน โดยผู้แทน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (AERA1) ซึ่งเป็นเอกชนที่ได้รับสิทธิในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ (รถไฟฟ้า ARL) ได้เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการให้บริการด้านความปลอดภัย ด้านการบริการลูกค้า ด้านพนักงาน ด้านบัตรโดยสาร เป็นต้น เพื่อให้
การให้บริการของรถไฟฟ้า ARL เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้แนวทางการดำเนินงานด้านบัตรโดยสาร เพื่อให้ผู้รับบริการรถไฟฟ้า ARLได้รับความสะดวกในการเดินทาง ได้มีการกำหนดแนวทางในช่วงการถ่ายโอนการให้บริการ ดังนี้

                   1. สามารถเปลี่ยนบัตรโดยสารของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ (บัตรเดิม) เป็นบัตรโดยสารของเอกชนที่ได้รับสิทธิ (บัตรใหม่) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 (ประมาณ 6 เดือน)

                   2. บัตรเดิมที่ผู้โดยสารนำมาเปลี่ยนเป็นบัตรใหม่จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตรซ้ำซ้อน ทั้งนี้ หากบัตรชำรุด บิด หัก เจาะ และงอ จะไม่ได้รับเงินค่ามัดจำบัตรคืนตามเงื่อนไขของการออกบัตรที่กำหนดไว้

                   3. มูลค่าการเดินทางหรือวงเงินในบัตรเดิมของผู้โดยสารจะถูกโอนไปเป็นวงเงิน
ในบัตรใหม่ที่ออกใหม่ให้กับผู้โดยสาร

                   4. อัตราค่าโดยสารกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา และผู้พิการที่จะได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อรองรับนโยบายการเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม อัตราค่าโดยสารสำหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะกำหนดตามอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

                   5. การออกบัตรโดยสารของเอกชนที่ได้รับสิทธิ (บัตรใหม่) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่ามัดจำการออกบัตร และวงเงินค่าเดินทางที่ต้องเติมในบัตรครั้งแรกเท่ากับอัตราเดิม

ทั้งนี้ ขร. ขอให้ทาง AERA1 ที่ได้รับสิทธิให้บริการเดินรถไฟฟ้า ARL เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบถึงขั้นตอนวิธีการและเงื่อนไขของการเปลี่ยนบัตรโดยสาร เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการได้รับผลกระทบ ต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content