กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 สรุปสะสมครบ 4 วัน รวมประมาณ 3.75 ล้านคน

กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 สรุปสะสมครบ 4 วัน รวมประมาณ 3.75 ล้านคน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการร้อยละ 16.42 โดยไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ มีเพียงระบบรถไฟฟ้าขัดข้องรวม 1 ครั้ง วันนี้ (17 ตุลาคม 2565) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบรางสะสมครบ 4 วันรวม 3,749,683 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 528,783 คน-เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 16.42 (ประมาณการสะสม 4 วัน 3,220,900 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย 1) รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 261,836 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 15,290 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 5.52 (ประมาณการ 4 วัน 277,126 คน-เที่ยว) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 110,444 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 151,392 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 126,139 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 135,697 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 93,977 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออกสะสม 45,530 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 48,447 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 64,173 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออกสะสม 29,789 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 34,384 คน-เที่ยว) สายเหนือ 53,051 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออกสะสม 25,982 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 27,069 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 33,839 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออกสะสม 16,466 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 17,373 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 16,796 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออกสะสม 8,372 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 8,424 คน-เที่ยว) 2) ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง) สะสม 4 วัน มีผู้ใช้บริการรวม 3,487,847 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 544,073 คน-เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 18.48 (ประมาณการสะสม 4 วัน 2,943,774 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย Airport Rail Link 187,827 คน-เที่ยว สายสีแดง 54,044 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 99,062 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 1,012,861 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 2,134,053 คน-เที่ยว สำหรับด้านความปลอดภัยด้านระบบรางสะสม 4 วัน ไม่มีเหตุอันตรายทางราง แต่มีระบบรถไฟฟ้าขัดข้องรวม 1 ครั้ง (Airport Rail Link ระบบขับเคลื่อนขัดข้องที่สถานีบ้านทับช้าง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565) ทั้งนี้ เมื่อวาน (16 ตุลาคม 2565) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดต่อเนื่อง มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 918,064 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 230,275 คน-เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 33.48 (ประมาณการวันที่ 16 ต.ค. 65 จำนวน 687,789 คน-เที่ยว) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 71,008 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 847,056 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. รถไฟของ รฟท. จำนวน 71,008 คน-เที่ยว ซึ่งมากที่สุดของวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน (เพิ่มจากวันที่ 15 ต.ค. 65 จำนวน 9,545 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.53) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 30,574 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 40,434 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 31,188 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ต.ค. 65 จำนวน 1,857 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.33) และผู้โดยสารขาเข้า 39,820 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ต.ค. 65 จำนวน 7,688 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.93) แต่น้อยกว่าประมาณการ 2,178 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 2.98 (ประมาณการ 15 ต.ค.65 จำนวน 73,186 คน-เที่ยว) โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 23,947 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 10,796 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 13,151 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18,112 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,589 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 10,523 คน-เที่ยว) สายเหนือ 15,200 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 6,903 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 8,297 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 8,786 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,498 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,288 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 4,963 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,402 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,561 คน-เที่ยว) โดยไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถ 2. ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง) ให้บริการรวม 1,879 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการจำนวน 847,056 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 232,453 คน-เที่ยวหรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 37.82 (ประมาณการ 614,603 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 50,066 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 13,445 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) จำนวน 22,667 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 224,022 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) จำนวน 536,856 คน-เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ โดยไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์