กรมการขนส่งทางราง เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง

เมื่อวานนี้ กรมการขนส่งทางรางได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ เพื่อติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย โดยโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร งานโยธาจาก 14 สัญญา ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 9 สัญญา เตรียมการก่อสร้าง 1 สัญญา และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 สัญญา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนแล้ว ปัจจุบันความก้าวหน้าโดยรวมร้อยละ 15 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2569 และโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ระยะทาง 356 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ออกแบบงานโยธาแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างจัดทำรายงาน EIA คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในปี 2565 และจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2572

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content