กรมรางสร้างสุข .. ด้วยคุณภาพดีพร้อม DRT creates happiness of stations

การประเมินระดับคุณภาพสถานีขนส่งทางราง “สถานีดีพร้อม” มีสถานีที่เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานี “สถานีดีพร้อม” จำนวนทั้งสิ้น 43 สถานี ประกอบด้วยกลุ่มสถานีรถไฟ 15 สถานี และกลุ่มสถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง 28 สถานี

“กรมรางสร้างสุข .. ด้วยคุณภาพดีพร้อม DRT creates happiness of stations”

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์