กรมราง สนับสนุนเทคโนโลยีโดยคนไทย และเร่งการจัดหารถไฟโดยสารเพิ่มเติม

ตามที่มีประเด็นบนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง “กรมราง” สั่งเบรก จัดหา EV อีก 50 คัน เร่งจัดหารถโดยสารปรับอากาศ 184 คัน กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ขอชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวไม่เป็นความจริง กรมการขนส่งทางราง ไม่เคยสั่งชะลอการจัดหารถจักร EV

ที่ผ่านมา ขร. สนับสนุนการศึกษาการใช้เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า เพื่อ Decarbonization ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษ รวมทั้งผลักดันเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ขร. ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งช่วยสนับสนุนการใช้วัสดุภายในประเทศ โดยใช้หลักการ “Thai First : ไทยทำ ไทยใช้”เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางโดยคนไทย เป็นการพึ่งพาตนเอง ให้เกิดการพัฒนาระบบรางที่อย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาโดยตลอด

ในส่วนของประเด็น เรื่อง “การเร่งจัดหารถโดยสารปรับอากาศ 184 คัน”

กรมการขนส่งทางรางขอยืนยันว่าเป็นความจริง โดย ขร. ขอให้ทาง รฟท. เร่งจัดหารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 184 คัน เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชน ทั้งนี้ ขร. ได้มีการติดตามการบริการและการเดินทางระบบรางของประชาชนอยู่เสมอ และรับทราบถึงความเดือดร้อนจากการที่รถโดยสารไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ

ทั้งนี้ ขร. ได้ขอให้ รฟท. เร่งจัดหารถโดยสารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหารถไฟหมุนเวียนไม่เพียงพอ และรองรับรถไฟทางคู่ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ

รวมทั้ง ระหว่างที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้รถเดิมที่มีอยู่ ให้ รฟท. ดำเนินการบำรุงรักษารถจักรและรถไฟ ตามรอบการซ่อมบำรุง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ สะดวกและปลอดภัย

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content