การประกาศเจตนารมณ์กรมการขนส่งทางราง เรื่อง เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

กรมการขนส่งทางราง ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ ขร. ทุกคนเป็นผู้ที่ยึดถือหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และร่วมกันสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล จึงมีนโยบายและเจตนารมณ์ให้เจ้าหน้าที่ ขร. ทุกคนต้อง “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ อันถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ศรัทธาต่อประชาชนและสังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขร. ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้ที่มาติดต่อ ขร. ทุกท่าน โดย ขร. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางของประเทศให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการขนส่งและการเดินทางระบบรางต่อไป

ทั้งนี้ การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ของกรมการขนส่งทางราง เป็นไปตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม กำหนด โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขร. ลงนามรับทราบและเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ฯ ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กรมการขนส่งทางราง ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือมีข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง รับของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างใด

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 369931 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 95986 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 309142 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 43018 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 224669 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 389865 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content