การเผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.

กรมการขนส่งทางราง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้สำหรับประกอบการวางแผนการประเมินฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ทั้งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเต็มได้จากเว็บไซต์

https://itas.nacc.go.th/

https://itas.nacc.go.th/home/listalldocument

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 17435398 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 977495 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์