การเผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมการขนส่งทางราง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้สำหรับประกอบการวางแผนการประเมินฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ทั้งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเต็มได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้
https://itas.nacc.go.th/
https://itas.nacc.go.th/home/listalldocument

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content