ขร. จัดประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถไฟ

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2565) ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 5-1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง และผ่าน Zoom cloud Meetings โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านระบบขนส่งทางราง และผู้แทนจากหน่วยงานด้านโลจิสติกส์เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการออกใบอนุญาตขับรถไฟ รวมถึงร่างกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. และขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการเดินรถขนส่งทางรางออกใบรับรอง (Certificate) ให้กับผู้ขับรถไฟหรือรถไฟฟ้าที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตขับรถไฟ/รถไฟฟ้า (License) ในระยะแรกก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. มีผลบังคับใช้

ที่ประชุมได้มีการเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หมวด 1 ข้อ 1 (37) เป็น “พนักงานขับรถ หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับมอบหน้าที่เป็นผู้ขับรถจักรขณะกระทำหน้าที่นั้นหรือบุคคลภายนอกที่มีใบอนุญาตเป็นพนักงานขับรถขนส่งทางรางซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถจักรขณะกระทำหน้าที่นั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้” ซึ่งภาคเอกชนเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าว เพื่อรองรับความต้องการพนักงานขับรถไฟที่เพิ่มขึ้น และ “บุคคลภายนอก” ตามข้อบังคับดังกล่าว หมายความรวมถึง พนักงานขับรถไฟที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early Retire) หรือพนักงานขับรถไฟอื่น ๆ ของ รฟท. ที่ประสงค์จะมาทำงานเป็นพนักงานขับรถไฟ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 65 ปี รวมถึงมีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี มีการตรวจด้านจิตวิทยา มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ในการเดินรถ กับ รฟท. และต้องมีชั่วโมงการทำงานตามที่ รฟท. กำหนด ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางจะติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถไฟ ของ รฟท. ต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์